Reglement

1. Algemeen

Tot de race worden roeisloepen, waaronder ook GIG’s en drakenboten, St. Ayles skiffs toegelaten. Ontheffingsaanvragen voor andere typen sloepen worden individueel door het bestuur beoordeeld.

Een herenteam mag gestuurd worden door een vrouw, een damesteam mag gestuurd worden door een man. Een gemengd team kan zich als gemengd team inschrijven voor de gemengde klasse Vechten op Vecht , maar zal bij opgave naar FSN (indien van toepassing) worden gemeld als herenboot. NB: Mixed teams roeien in de regel de herenrace.

Er wordt een traject gevaren van ca. 11,5 km. De start is per sloep apart in de Kom van Weesp en de finish is op de Vecht tussen de Sluisbrug en de Groene punt aan de overkant.

Het parcours gaat na de start vanuit de Kom door de Sluis en onder de Sluisbrug door. Hierna gaat het parcours stuurboord uit de Vecht op in zuidoostelijke richting de Lange Vechtbrug. Hier wordt onder het beweegbare deel door gevaren. Na ongeveer 4 km volgt de volgende brug, de brug van de Gooilandseweg (de N236). Bij deze brug worden de doorvaarbare delen aan aan weerszijden van het beweegbare deel gebruikt. Dit beweegbare deel wordt aan bakboord gehouden.
Hierna wordt doorgevaren naa
r de noordelijke opening van het ‘Ballastgat’. Het is hier voorzichtig manoeuvreren omdat de beschoeiing bij in- en uitvaart slechts plaats biedt aan één boot tegelijk. Het Ballastgat wordt via de zuidelijke openingen verlaten (ook weer smal met beschoeiing).
Vervolgens gaat de race terug via de brug in d
e Gooilandse weg (beweegbare deel aan bakboord houden) naar de finish in de Vecht ter hoogte van Sluisbrug en Groene punt.
Vlak voor deze finish is nog een hindernis, de is de Lange Vechtbrug – hier is maar ruimte voor een sloep tegelijkertijd, en de doorvaar breedte is ongeveer 8 meter. En hier kunnen sloepen tegelijk aankomen. Verstandig stuurmanschap is hier een noodzaak. (zie hiervoor ook de parcourskaart).

De roeisloepen mogen slechts worden voortbewogen door middel van roeiriemen. De stuurman/-vrouw dient zich tijdens de wedstrijd achterin de sloep te bevinden. Het gebruik van hulp van anderen tijdens de wedstrijd kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Er bestaat een indeling in heren- en damesteams.

2. Het in en uit het water laten van de sloepen

De sloepen worden in en uit het water getakeld ter hoogte van de Amstellandlaan (op het afgesloten weggedeelte tussen Flevolaan en Pampuslaan). Zie hiervoor de jaarlijks aangepaste kraan instructies op de website.

3. Reddingsmiddelen en veiligheid

Alle sloepen moeten voor tijdens de wedstrijd voorzien zijn van (voor op de Vecht adequate) reddingsmiddelen voor alle opvarenden en veiligheidsmateriaal, sleeplijnen en fenders. Het constateren van een overtreding hiervan kan leiden tot verbod op deelname, een deelname buiten mededinging of een vermogens- en/of tijdstraf.

De stuurman draagt verplicht een reddingsvest en heeft een ijdens de race bereikbare mobiele telefoon waarvan het nummer bij de wedstrijdleiding bekend (gemaakt) is.

4. Wedstrijd

Sloepen zijn vrij om hun koers te kiezen over de Vecht, echter met inachtneming van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en de richtlijnen over het ronden van de (meestal gele) wedstrijdboeien. Een oplopende sloep mag aan stuurboord of bakboord passeren.

In geval van een tegenligger (deelnemers aan de wedstrijd én andere vaartuigen) dient altijd en door beide partijen stuurboord wal gehouden te worden.

De stuurman dient alle aanwijzingen van Rijkswaterstaat, Waternet, Politie en de organisatie op te volgen.

5. Volgschepen van de organisatie

Schippers van volgschepen bij de race zijn gehouden aan het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en volgen aanwijzingen van de organisatie terstond op. Schepen van de organisatie zijn duidelijk te herkennen aan de vlag met het logo van Vechten Op De Vecht en/of een vlag met de letters RC en/of kleding met logo van de organisatie. Zij zullen in geval van nood de deelnemers bijstand verlenen.

6. Registratie

Registratie vindt plaats op in de evenement locatie in de H. Laurentiuskerk aan de Herengracht 16 te Weesp. Hier ontvangt de vertegenwoordiger van een deelnemende sloep het bord met het startnummer met daarop de GPS tracker en het hesje voor de stuurman. Tevens dient een mobiel telefoonnummer van het in de sloep aanwezige toestel (meestal de stuurman) bij de wedstrijdleiding bekend gemaakt cq. gecontroleerd te worden.
Vóór de registratie dient het inschrijfgeld en de borg per bankoverschrijving voldaan te zijn. Betalen tijdens de registratie kan € 10 extra kosten.

7. Palaver

Om 10:45 (voor de eerste race) en om 13:15 (voor de tweede race) wordt een palaver gehouden onder de overkapping van Café ’t Helletje om de route en de reglementen door te nemen. Alleen de stuurlieden van de sloepen worden geacht hierbij aanwezig te zijn.

8. Startprocedure

De start van de race vindt plaats vanuit het startgebied in de Kom van Weesp. Er wordt individueel per sloep gestart. Intervallen tussen de starttijden zijn ongeveer 30-45 seconden op aangeven van de starter.
De sloep moet zich bij de start op de door de wedstrijdleiding aangegeven plaats bevinden voordat het startsignaal gegeven wordt.
Op verschillende plaatsen langs de route zullen schepen van de organisatie (te herkennen aan kleding van de organisatie, meestal paarse of grijze jassen, hesjes of sweaters. Allen met het organisatie logo) assisteren. Na passage van de laatste sloep zullen deze schepen achter het veld blijven varen zodat, indien nodig, voldoende sleepcapaciteit voorhanden is.

9. Vlagvertoon

Tijdens de wedstrijd worden alle sloepen geacht (niet verplicht) een vlag te voeren. Dit mag een nationale-, lokale- of een clubvlag zijn (denk bij het passeren van de bruggen om het op tijd weghalen van de vlag i.v.m. eventuele beperkte doorvaarhoogte).

10. Startnummer en tracker

Het startnummer en het nummer op het hesje van de stuurman, zoals ontvangen bij het inschrijven moet duidelijk leesbaar op de boot worden bevestigd dan wel (op de buik) gedragen worden. Dit nummer en hesje dient na de race weer bij de organisatie te worden ingeleverd.

Het startnummer is ook voorzien van een zogenaamde tracker, deze tracker wordt gebruikt om toeschouwers en wedstrijdleiding de mogelijkheid te geven om de roeiers online te volgen.

11. Protesten

De wedstrijdleiding zal voor, tijdens en na de race controleren of de deelnemers zich aan het wedstrijdreglement houden. Afwijkingen daarvan of onverantwoordelijk gedrag kunnen leiden tot diskwalificatie of strafseconden/wattage.

Ook vragen wij deelnemers om elkaar in de gaten te houden. Het gaat hier specifiek om het niet ronden van boeien en/of het veroorzaken van gevaarlijke situaties.

De procedure hiervoor is als volgt:

  • De stuurman of coach van een team kan een protest indienen bij de wedstrijdleiding tot 30 minuten na de finish van de laatste boot uit de eigen race;
  • Een protest moet vergezeld zijn van een verklaring van minimaal één ‘niet belang hebbende’ getuige. Zonder deze getuige(n) wordt het protest niet in behandeling genomen;
  • De wedstrijdleiding doet vóór het bekendmaken van de uitslag van de race uitspraak over het protest en verwerkt deze in de uitslag. Deze uitspraak is bindend voor alle partijen.

12. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de Vechten op de Vecht race is geheel voor eigen risico van de deelnemers.

Deelnemende sloepen hebben zichzelf afdoende verzekerd zowel voor aansprakelijkheid als schade (voor zichzelf en anderen).

Door deelname accepteren de deelnemers dit reglement zonder enig voorbehoud. De organisatie van Vechten op de Vecht en haar leveranciers, medewerkers en/of vrijwilligers zijn op generlei wijze aansprakelijk (en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden) voor welke (persoonlijke) schade dan ook (direct dan wel indirect), waaronder inbegrepen schade aan schip, opvarenden, gezondheid of aanwezige goederen welke een verband houden met het deelnemen aan de wedstrijd Vechten op de Vecht.

Door inschrijving en/of deelname aan de wedstrijd accepteren en bevestigen alle deelnemende sloepen en hun bemanning het bepaalde in dit artikel zonder enig voorbehoud.

Bij annulering van de wedstrijd door de organisatie of annulering van deelname door een deelnemend team kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het inschrijfgeld.

13. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding en/of de organisatie.

19 maart 2024

© 2008 - 2024 Stichting Vechten op de Vecht. Alle rechten voorbehouden · Privacybeleid